ලෝකයේ මිලෙන් අධිකම කුළුබඩුව වූ කුංකුම – Saffron

  කුංකුම යනු ලෝකයේ පවතින කුළුබඩු වර්ග අතුරින් ඉතාමත්ම වටිනා මිලෙන් අධික වූ කුළුබඩු වර්ගයකි. නමුත් බොහෝ දෙනා මෙහි පවත්නා සුවිශේෂි ගුණයන් හා එහි භාවිතයන් පිළිබඳ දැනුවත් බවක්  නොමැති වීම පුදුමයට…

Continue Reading ලෝකයේ මිලෙන් අධිකම කුළුබඩුව වූ කුංකුම – Saffron