ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ බැටරිය නිසි ආකාරයෙන් ප්‍රතිචක්රිකරණය කළ යුතු වන්නේ ඇයි?

ජංගම දුරකථනය හා බැටරිය වර්තමානය වන විට ලෝකය පුරා විශ්වීය සන්නිවේදන ජාලයක් ගොඩනැගී ඇති අතරම ගෝලීයකරණය සියළු ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතී. මේ හේතුව නිසාම සමාජයේ බොහෝ දෙනා අත…

Continue Reading ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ බැටරිය නිසි ආකාරයෙන් ප්‍රතිචක්රිකරණය කළ යුතු වන්නේ ඇයි?