නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්රතිකාර

නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්‍රතිකාර සුන්දර කෙස් කළඹක් යූවතියකට ඉතා අලංකාර වූ වටිනා ආභරණයකි. සුන්දර සමක්, පිරිපුන් මුහුණක් සහ සුන්දර කෙස් කළඹක් යනු ඕනෑම යුවතියකගේ පොදු බලාපොරොත්තුවකි. කෙස් කලඹ…

Continue Reading නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්රතිකාර

ක්ලියෝපැට්රා රැජින, සිය රූ සපුව අලංකාර කිරිමට යොදා ගත් කෝමාරිකා

ක්ලියෝපැට්රා රැජින, සිය රූ සපුව අලංකාර කිරිමට යොදා ගත් කෝමාරිකා  ආහාර පිළියෙළ කරගැනීමටත්, රූ සපුව අලංකාර කරගැනීමටත්, ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමටත්, කෘතීම සංයෝග වෙනුවට ස්වාභාවික ශාක සාර භාවිතය පිලිබදව…

Continue Reading ක්ලියෝපැට්රා රැජින, සිය රූ සපුව අලංකාර කිරිමට යොදා ගත් කෝමාරිකා