ක්ලියෝපැට්රා රැජින, සිය රූ සපුව අලංකාර කිරිමට යොදා ගත් කෝමාරිකා

ක්ලියෝපැට්රා රැජින, සිය රූ සපුව අලංකාර කිරිමට යොදා ගත් කෝමාරිකා  ආහාර පිළියෙළ කරගැනීමටත්, රූ සපුව අලංකාර කරගැනීමටත්, ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමටත්, කෘතීම සංයෝග වෙනුවට ස්වාභාවික ශාක සාර භාවිතය පිලිබදව…

Continue Reading ක්ලියෝපැට්රා රැජින, සිය රූ සපුව අලංකාර කිරිමට යොදා ගත් කෝමාරිකා