නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්රතිකාර

නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්‍රතිකාර සුන්දර කෙස් කළඹක් යූවතියකට ඉතා අලංකාර වූ වටිනා ආභරණයකි. සුන්දර සමක්, පිරිපුන් මුහුණක් සහ සුන්දර කෙස් කළඹක් යනු ඕනෑම යුවතියකගේ පොදු බලාපොරොත්තුවකි. කෙස් කලඹ…

Continue Reading නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්රතිකාර