වායු දූෂණයේ බලපෑම සහ එය වළක්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව තුල ගතහැකි ක්රියාමාර්ග

  වායු දූෂණයේ බලපෑම සහ එය වළක්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව තුල ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග වසර ගණනාවකට පසු ඈත පිහිටි ස්ථාන පියවි ඇසින් පැහැදිලිව දර්ශනය කිරීමට හැකිවූ  බව මෑත කාලයේ සමාජ ජාල…

Continue Reading වායු දූෂණයේ බලපෑම සහ එය වළක්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව තුල ගතහැකි ක්රියාමාර්ග